Serwis informacyjny związku pracodawców Compagnia delle Opere Polska (Towarzystwo Dzieł)

cdo

Włochy potrzebują Europy i Europa potrzebuje Włoch. Bez powiązań z innymi narodami europejskimi i bez Unii Europejskiej przeznaczeniem Włoch jest marginalizacja. Pragniemy podzielić się z Państwem stanowiskiem, jakie zostało przygotowane przez Compagnia delle Opere z okazji wyborów parlamentarnych i samorządowych, które odbędą się we Włoszech w dniach 24-25 lutego 2013 r. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie na język polski pełnego tekstu stanowiska CDO.

 

Dobro dla Włoch i dla Europy

 

Od czego wyjść

Termin wyborów przypada w czasie wielkiego kryzysu kulturalnego, społecznego i ekonomicznego. Ta okoliczność stawia wszystkich wobec pytania i przynagla przede wszystkim, aby w prawdzie i z powagą stawić czoła sytuacji polityczno-ekonomicznej Włoch, z szacunkiem dla pojedynczej osoby i dla wysiłków ponoszonych do tej pory przez rodziny i przedsiębiorstwa. Szczerość i pomocniczość propozycji na przyszłość są niezbędne dla nowej fazy rozwoju.

Wyzwanie jest ogromne, przede wszystkim na froncie pracy, jednakże może stać się okazją dla Włoch, aby z nową siłą kontynuować drogę budowania i dobra. Naród włoski ma w sobie chęci, umiejętności i zasoby by to uczynić.

Każdego dnia widzimy ludzi, przedsiębiorstwa i dzieła społeczne, którzy to stawiają czoła coraz to różnym okolicznościom, aby uczynić je coraz bardziej odpowiadającymi wymogom prawdziwie, ludzkiego współżycia. Widzimy rodziny, które starają się towarzyszyć swoim dzieciom w odkrywaniu siebie samych w obliczu wielu trudności; przedsiębiorców, którzy nie poddają się wobec problemów, które zagrażają ich rozwojowi, ale próbują wprowadzać innowacje, aby je pokonać; wiele inicjatyw osób prywatnych i zrzeszonych, które pomagają młodym ludziom na rynku pracy, dzieła, które nie przestają odpowiadać na różne potrzeby, pomimo że ich potrzeby są coraz bardziej ograniczone; nauczyciele, którzy, mimo że są ograniczeni zbiurokratyzowanym systemem szkolnictwa, nauczają z pasją i otwartością.

Włochy mogą wyjść od tych doświadczeń. Ponieważ pokazują one jak wolność i odpowiedzialność osoby są podwalinami społeczeństwa zdolnego profesjonalnie uczyć i wychowywać, pracować na rzecz tworzenia bardziej korzystnych warunków życia i pomagać temu, kto jest w potrzebie. Dobro wspólne rodzi się właśnie z pragnienia dobra i piękna, żyjącego w każdym człowieku, utrzymuje się w wierności temu pragnieniu i realizuje się poprzez zaangażowanie każdej osoby i współpracę pomiędzy wszystkimi.

Wsparcie wzrostu takiego instynktu społecznego jest pierwszym i zasadniczym wkładem, który Towarzystwo Dzieł wnosi wraz z wieloma innymi inicjatywami i zrzeszeniami. Przeżywanie idealnego napięcia, zdolnego do kształtowania krok po kroku życia społecznego i zawodowego, czyniąc je coraz bliższymi i użytecznymi dla podstawowych wymogów osoby ludzkiej: jest zaangażowaniem decydującym, bez którego społeczeństwo zmierza ku temu, by stać się zlepkiem obojętnych indywidualności, gdzie z jednej strony przeważa indywidualizm, prowadzący każdego do podążania za własnymi interesami, a z drugiej charakteryzuje się narzucającym i nieefektywnym etatyzmem.

Kończy się na uczestnictwie w ciągłym wahaniu pomiędzy liberalizmem a etatyzmem, postawy-córki tej samej idei człowieka prywatnego w jego odpowiedzialności. Polityka, która nie jest zakorzeniona w społeczeństwie, w nieunikniony sposób zaczyna się kierować na samą siebie. Dotyczy to również antypolityki, której podstawą jest nie nacisk na ludzi, ale, dramatycznie, nacisk na resentyment, niechęć, oburzenie. Jednakże ani bunt, ani rezygnacja nie są adekwatnymi odpowiedziami. Dla tego, kto, na co dzień wkłada swój wysiłek dla bardziej godnego życia, potrzebna jest polityka, która by stworzyła korzystniejsze warunki, by lepiej wykorzystać dobro obecne we Włoszech.

Jeśli nie wejdziemy na tę drogę z odwagą, społeczeństwo może się rozpaść i zostawić pole dla zamieszania, zamętu, które to wpływają na świadomość ludzi.

Dokąd zmierzać

Pierwszym zadaniem polityki jest rozpoznanie jak wiele pozytywnych inicjatyw istnieje i zdefiniowanie przejrzystych zasad i kryteriów dla właściwej oceny działań kulturalnych, społecznych i ekonomicznych, które przyczyniają się dla dobra wspólnego i dobrobytu ludzkiego. Proponujemy wszystkim priorytety, które wychodzą od naszych doświadczeń, ponieważ to jest kryterium na podstawie, którego oceniamy propozycje programowe wszystkich sił politycznych.

Dla wychowania do wolności i odpowiedzialności

Pilnie potrzeba środków, aby rodziny, szkoły i ośrodki formacji zawodowej, mogły zaproponować młodym ludziom edukację, która pozwoliłaby im stać się wolnymi i odpowiedzialnymi podmiotami w społeczeństwie. Pierwszym miejscem wychowania jest rodzina, jednakże nadal się utrzymuje niepokojący i nieodpowiedzialny brak kulturalnego i społecznego wsparcia rodziny. Zmiana kierunku musi być natychmiastowa.

Polityka na rzecz rodziny, by móc definiować się, jako taka, będzie musiała zapewnić zmniejszenie obciążeń podatkowych i bardziej efektywne działania na rzecz zwiększenia możliwości pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Szkolnictwo potrzebuje kompleksowej reformy w oparciu o kryteria merytoryczne i coraz większą autonomię wszystkich ośrodków nauczania, zdolnych rozpoznać i docenić nauczyciela, jako profesjonalistę oraz pluralizm oferty społecznej, zarówno państwowej jak i prywatnej, która dałaby wszystkim rodzinom możliwość wyboru.

Warto inwestować w formację zawodową, eliminując jednocześnie przeszkody biurokracji, które utrudniają wymianę szkoła-praca. Dlatego należy uczynić opłacalnym w każdym regionie Włoch ścieżki wypełniania obowiązku szkolnego, wspierając nowe Wyższe Instytuty Techniczne oraz rozpowszechnianie modeli edukacyjnych, które okazały się być najbardziej efektywne w tym zakresie. Należy wspierać praktyki zawodowe, jako szczególnie ważną drogę do wprowadzenia w świat pracy, doceniając na nowo godność pracy ludzkich rąk, która była początkiem wielu włoskich sukcesów.

Te polityki ukazują główną drogę w kierunku ograniczenia zjawisk przedwczesnego kończenia nauki i bezrobocia wśród młodych oraz aby wspierać starania w tym celu działania, aby rozwijać i wprowadzać innowacje do systemu biznesowego.

Aby zostali docenieni zdolne i godne tego osoby, niezbędna jest zdrowa konkurencja pomiędzy uczelniami wyższymi, dzięki czemu będą mogli pokazać się szerszemu gronu ci, którzy zajmują się dobrą dydaktyką i dobrymi badaniami, zachęcani do uczestnictwa w programach wymiany międzynarodowej, w stażach zagranicznych, doktoratach i studiach podyplomowych.

Na rzecz przedsiębiorczości otwartej na świat

Cały świat rozpoznaje we włoskich przedsiębiorstwach umiejętność odpowiadania na najwyższe potrzeby piękna i jakości.

Gwarancja wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia, której Włochy potrzebują, niesie za sobą zwiększenie produktywności oraz innowacyjności. Globalizacja rynków jest możliwością i wyzwaniem zarówno dla krajów dopiero wschodzących, jak i dla tych bardziej rozwiniętych. Dlatego też różnorodne formy współpracy między przedsiębiorstwami powinny być szczególnie promowane, by wspierać internacjonalizację, jako decydujący czynnik ożywienia gospodarczego.

Niezbędne jest uproszczenie biurokracji oraz realne obniżenie obciążeń podatkowych, przede wszystkim poprzez zwolnienie z opodatkowania zysków ponownie inwestowanych w przedsiębiorstwo. Reforma prawa cywilnego będzie musiała zapewnić pewne i terminowe rozstrzyganie sporów. Na sfinansowanie tych polityk konieczne są poważne działania, skierowane na znaczne ograniczenie wydatków publicznych: ustalenie kosztów standardowych i przezwyciężenie cięć liniowych w połączeniu z inteligentnym planem zbycia własności publicznej. Walka z uchylaniem się od płacenia podatków musi być związana z tymi celami, jednakże musi unikać przesadnych metod kontroli.

Należy na nowo stworzyć sprawiedliwe relacje między bankami a przedsiębiorstwami, które zapewniłyby, również przy użyciu nowych narzędzi, dostęp do kredytów dla rodzin i przedsiębiorstw, oraz wsparcie nowych inwestycji, przyczyniając się do zmian kryteriów ustalonych dla systemu bankowego na poziomie międzynarodowym tam, gdzie jest to potrzebne. Pilną sprawą jest przezwyciężenie niedopuszczalnie wielkiego długu administracji publicznej w stosunku do przedsiębiorstw. Tego typu sytuacje często wpędzają przedsiębiorstwa w poważne problemy.

Jeśli chodzi o rynek pracy, warto postępować z większą odwagą, w celu zapewnienia większej elastyczności na starcie. Obecnie samo wejście na rynek pracy nadal bardzo trudne i zjawisko to może powodować wręcz unieruchomienie na rynku pracy. Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami a związkami zawodowymi powinna podążać drogą już wcześniej powziętą: poszukiwanie równowagi pomiędzy konkurencyjnością a ochroną praw jest jednym z największych wyzwań najbliższych lat i musi być podjęta bez konfliktów ideologicznych.

Dla pomocniczej solidarności

System opieki społecznej znajduje się w głębokim kryzysie. Jednocześnie nie jest uznawany zasadniczy udział organizacji non profit na rzecz Włoch, jaki mają one na najróżniejszych polach: pomoc, edukacja, integracja społeczna – dokładnie w tym momencie, kiedy bieda i dyskomfort zwiększają się w sposób gwałtowny.

Niedawna dyskusja na temat IMU (Imposta Municipale Unica – rodzaj podatku od nieruchomości – przyp. tłum.) pokazała trudność w zrozumieniu – a co za tym idzie w przedstawieniu na poziomie europejskim – specyfiki podmiotów zajmujących się działaniami właściwymi przedsiębiorstwom, ale dla celów non-profit i realizujących cele leżące w interesie publicznym.

Nieodzownym stanie się uporządkowanie na nowo przepisów, mające na celu uproszczenie, zapewnienie przejrzystości oraz przezwyciężenie rozdźwięku pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, aby umożliwić trzeciemu sektorowi konkurowanie na jasnych i przejrzystych zasadach na rzecz dobra wspólnego oraz aby na nowo dać obywatelom możliwość wolnego wyboru tego, kto lepiej będzie mógł odpowiedzieć na ich potrzeby.

Wymaga to uznania zasady pomocniczości, jako zasadniczego kryterium, które to kryterium słusznie uznaje pierwszeństwo wolności i odpowiedzialności osobistej i zbiorowej, by w pierwszej kolejności doceniać tych, którzy są w stanie zaspokoić popyt na usługi, dając się ocenić na podstawie, jakości świadczonych usług oraz ze względu na trwałość proponowanych rozwiązań. Pomocniczość nie oznacza wprowadzania podmiotów prywatnych lub prywatno-społecznych tam, gdzie państwo potrafi zadziałać, jak również nie oznacza to zasadności każdej oddolnej inicjatywy ani nie chodzi tu o liberalizację usług w oderwaniu od ich skuteczności i wydajności.

Być może bardziej niż w innych sektorach, żadna reforma nie będzie odpowiednia, jeśli nie wyjdzie od realnej znajomości tego, co tworzy naszą strukturę społeczną. Reforma systemu opieki społecznej, musi cechować się pomocniczością również u swojej genezy, przy zaangażowaniu wszystkich tych podmiotów, które już dziś są jej głównymi uczestnikami.

Polityka, która służy

Towarzystwo Dzieł dodaje odwagi tym, którzy w tym momencie decydują się na podjęcie odpowiedzialności politycznej, by nadać nową perspektywę dla naszego kraju. CDO nie uczestniczy w walce partyjnej, ale śledzi z zainteresowaniem wysiłki tych, którzy podejmują taką odpowiedzialność w ramach różnych siłach politycznych.

Powinien przeważać wybór podyktowany aktywną odpowiedzialnością dla dobra wspólnego: logika władzy osobistej lub partyjnej, wybory podejmowane poza konstruktywnym dialogiem z Unią Europejską nie mogą stanowić odpowiedzi na wyzwania, które czekają Włochy. Przyszły parlament będzie musiał dostrzec współdziałanie mężczyzn i kobiet obecnych w każdym ugrupowaniu, zdolnych stawić czoła problemom z największą lojalnością i przejrzystością, dążących do marginalizacji starych form korporacjonizmu i klientelizmu oraz do zniesienia niewłaściwego wzajemnego zachodzenia na siebie działań partii politycznych i instytucji.

W ostatnim roku włoska polityka powzięła drogę charakteryzującą się powagą i wiarygodnością na arenie międzynarodowej, uzyskane przede wszystkim poprzez kontrolę finansów publicznych i dążenie do zmniejszenia biurokracji i usprawnienia administracji publicznej. Przyszły rząd będzie musiał nadal podążać tą drogą, która nadal powinna być ukierunkowana na wzrost, otwierając nowe przestrzenie w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym Włoch. Nowe prawodawstwo powinna cechować autentyczna faza ustawodawcza, aby poprowadziła ona również do federalizmu, będącego w stanie realnie wzmocnić pozycję regionów, aby wyróżnić ich zdolności do przedstawiania rozwiązań godnych uwagi, by ograniczyć nakładanie się kompetencji pomiędzy państwem a regionami. W ten sposób wniesie się wkład również do stworzenia korzystniejszych warunków dla polepszenia sytuacji na południu Włoch.

Wezwanie do głosowania w regionach, droga modernizacji podjęta z sukcesem w Lombardii, z innowacyjnymi przepisami, które dały wolność wyboru w kwestii podstawowych usług – od szkoły, poprzez opiekę społeczną, aż po system opieki zdrowotnej – to wszystko należy wzmacniać i wspierać. To wszystko jest dowodem na to, jak pomocniczość może się stać podstawą do odnowy w administracji regionów.

Włochy potrzebują Europy i Europa potrzebuje Włoch. Bez powiązań z innymi narodami europejskimi i bez Unii Europejskiej przeznaczeniem Włoch jest marginalizacja poza międzynarodowy kontekst gospodarczy i polityczny. Jednocześnie, dzięki swojemu doświadczeniu i tradycji, Włochy mają zasadniczy udział w tym, żeby Europa nie wpadła w pułapkę technokracji, ale była w stanie odnaleźć formy dla silnej integralności, zdolnej docenić różnorodne tożsamości i tradycje.

Powszechna nieufność, prowadząca do coraz częstszego wstrzymywania się od głosu, czego konsekwencją jest rezygnacja z odpowiedzialności, zostaje skonfrontowana z odważnym realizmem, który nie spodziewa się od polityki zbawienia, nie tworzy mesjanistycznych oczekiwań, prowadzących do nieuniknionych rozczarowań, ale wykonuje swoje najbardziej godne zadanie: służbę ludziom. Dla realizacji tego celu jest niezbędne głębokie odnowienie partii politycznych, nieodzowne dla demokratycznego kraju, oraz reforma wyborcza, która zwróciłaby społeczeństwu prawo wyboru swoich przedstawicieli. Włochy są silne dzięki kulturze opartej na osobie, dzięki strukturze społecznej, której pierwszym zasobem ludzkim jest rodzina, oraz dzięki kreatywności i przedsiębiorczości, które zadziwiły cały świat. Od tych zasad mogą one wyjść, czerpiąc nową siłę z tradycji chrześcijańskiej Europy.

Zapraszamy wszystkich do wywiązywania się z prawa-obowiązku do głosowania, wyrażając w wolności i świadomie własne poglądy.

Compagnia delle Opere, Styczeń 2013, Włochy

(Tłumaczenie: Patrycja Sobolewska)